วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างการอยู่อย่างพอเพียง

รหัสวิชา ส 22102   รายวิชาเศรษฐศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2        ภาคเรียนที่                      ปีการศึกษา 2556                             เวลา    ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ดีที่บ้านเรา
********************************************************************************   
1. มาตรฐานการเรียนรู้
        ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

2. ตัวชี้วัดชั้นปี(เป้าหมายการเรียนรู้)
        ส 3.1 ม.2/3  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
        การผลิตสินค้าและการบริการสินค้าในท้องถิ่น จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและการบริการพร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
       4.1 วิเคราะห์หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (K)
       4.2  สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (P)
       4.3 ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น (A)
       4.4. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (P)

5. สาระการเรียนรู้
         5.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                - หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                - สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
                - ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น                                                                   6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
         6.1 ความสามารถในการสื่อสาร
         6.2 ความสามารถในการคิด
         6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
         6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
         6.2  มีวินัย
         6.3 แสวงหาความรู้
         6.4 อยู่อย่างพอเพียง
         6.5 รักความเป็นไทย
         6.6. มีจิตสาธารณะ
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน
      8.1 ใบงานที่ 1  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
      8.2 ใบงานที่ 2 สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      8.3 ใบงานที่ 3 เรื่อง สำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น(ข้าวหลาม)
9. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
      1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
          1.1 นักเรียนชม VCD ชุด พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ
          1.2 สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ชม โดยตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้
                 - เรื่องที่ชม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
                 - ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
          1.3 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
       2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
          1.4 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  ครูชี้แจงการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนทราบ           
          1.5 แจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความหมาย แนวคิดหลัก เป้าหมาย หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         1.6 นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ลงในใบงานที่ 1
         1.7 ให้นักเรียนส่งผลงานพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
         1.8 ครูประเมินผลงานจากการตรวจใบงาน

ชั่วโมงที่ 2
         1.9 นักเรียนชม VCD. ชุด วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         1.10 ร่วมกันสนทนาซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในVCD. โดยตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้
                - วิถีชีวิตของบุคคลในVCD. มีอะไร
                - บุคคลในเรื่อง ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใดบ้าง
  1.11นักเรียน สรุปแผนผังความคิด(Mind Mapping) เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในใบงานที่ 2
        1.12 ให้นักเรียนส่งผลงานพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม          
        1.13 ครูประเมินผลงานจากการตรวจใบงาน
        1.14 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการ
ในท้องถิ่น  ล่วงหน้าโดยไปสำรวจนอกเวลาเรียน
ชั่วโมงที่ 3
1.15 ทบทวนภาระงานที่ครูมอบหมายให้ไปสำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการใน
ท้องถิ่น  ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
       1.16 กำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
       1.17 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
       1.18 ครูให้คำชมเชยกลุ่มที่มีผลงานดีเด่น และให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
      3) ขั้นสรุป
          1.19 นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น และ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น

10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
       10.1 VCD. ชุด พอเพียงตามแนวคิดของ พ่อ 
       10.2 VCD. ชุด วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
        10.3 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
        10.4  ใบงานที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        10.5 ใบงานที่ 2 สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        10.6 ใบงานที่ 3 เรื่อง  สำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น


11. การวัดและประเมินผล
      11.1 วิธีการวัด
            11.1.1 ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
             11.1.2 ตรวจใบงานที่ สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            11.1.3 ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง สำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น
(ข้าวหลาม)
            11.1.4 ประเมินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            11.1.5 ประเมินคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      11.2 เครื่องมือวัด
           11.2.1 แบบประเมินใบงาน
           11.2.2 แบบประเมินแผนผังความคิด
           11.2.3 แบบประเมินการสำรวจ
           11.2.4 แบบประเมินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           11.3.5แบบประเมินคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     11.3 เกณฑ์การวัด
            11.3.1 เกณฑ์การวัดใบงาน
                 15-20  คะแนน        อยู่ในเกณฑ์    ดี                     แสดงว่า   ผ่าน
                 10-14  คะแนน        อยู่ในเกณฑ์    พอใช้              แสดงว่า   ผ่าน
                 ต่ำกว่า  10  คะแนน อยู่ในเกณฑ์    ต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน
            11.3.2 เกณฑ์การวัดแผนผังความคิด
                16-20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก    แสดงว่า  ผ่าน
                11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์  ดี               แสดงว่า  ผ่าน
                6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์  พอใช้        แสดงว่า  ผ่าน
                0 – คะแนน        อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง   แสดงว่า  ไม่ผ่าน
           11.3.3 เกณฑ์การสำรวจ
               -  ระบุปัญหาการผลิต การบริการ และแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน ตั้งแต่ 5 ปัญหาขึ้นไป
                   ได้  3  คะแนน   อยู่ในเกณฑ์  ดี  แสดงว่า   ผ่าน
               -  ระบุปัญหาการผลิต การบริการ และแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน ตั้งแต่ 2-4 ปัญหา
                   ได้  2  คะแนน   อยู่ในเกณฑ์  พอใช้  แสดงว่า   ผ่าน
               -  ระบุปัญหาการผลิต การบริการ และแนวทางแก้ไขได้ชัดเจน  1  ปัญหา
                   ได้  1  คะแนน   อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง   แสดงว่า   ไม่ผ่าน

            11.3.4 เกณฑ์แบบประเมินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                  -ปฏิบัติได้ครบ 5  ข้อ      ได้  3   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม   
                  -ปฏิบัติได้ครบ 3-4  ข้อ   ได้  2   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ดี   

                  -ปฏิบัติได้ครบ
1-2  ข้อ   ได้  1   คะแนน   ระดับคุณภาพ   พอใช้
                  -ปฏิบัติไม่ได้ทุกหัวข้อ    ได้  0   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง
           11.3.5เกณฑ์การประเมินคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   26 – 30  คะแนน        ดีมาก
                   20 – 25  คะแนน         ดี
                   15 – 19  คะแนน        พอใช้
                   ต่ำกว่า 1-15 คะแนน   ต้องปรับปรุง
ด้าน
วัด
อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
-การผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น
-ได้ความรู้ เรื่อง หลักการ เป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น
- มีความรู้ในการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม
-มีความรู้ในการนำเสนองาน
-การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
-มีความรอบรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
-รู้สาเหตุและปัญหาของการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
-การเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
-เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
-มีทักษะในการทำงาน
-ระบุปัญหาและสามารถแก้ปัญหาโดยใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพและระมัดระวัง

-ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
-มีทักษะในการใช้ภาษาเขียน สื่อสารได้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ค่านิยม
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
- ใช้งบประมาณอย่างประหยัด
-มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
-เห็นคุณค่า
-เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
-รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความสามัคคี  เสียสละ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
-มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด
-สืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง  ในขั้นเตรียมการสอน/จัดการเรียนรู้

ประเด็น
หลักพอประมาณ
หลักมีเหตุผล
หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
สื่อ
- มีสื่อ/อุปกรณ์ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
-เพื่อเป็นสื่อกลางที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
-การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย
เวลา
-จัดเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน
-ครูสอนตรงตามแผนที่กำหนดไว้
-ครูสอนได้ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้
วัสดุ/อุปกรณ์
- จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด และที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น
-ทำให้ครูนำวัสดุอุปกรณ์การสอนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
-วัสดุอุปกรณ์ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
เนื้อหา
-จัดเนื้อหาให้สอดคล้องพอเหมาะกับผู้เรียน ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป
-ครูสามารถนำเนื้อหาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด
-จัดเนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่กำหนด
กิจกรรมการเรียน
-ใช้กระบวนการกลุ่ม
-ครูสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน

-บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความรู้  - ครูผู้สอนมีความรู้ เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมไปใช้ในการจัดกิจกรรม,ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น,การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คุณธรรม  - มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้   มีความประหยัด มีเหตุผล  มีความรักเมตตาศิษย์  มีความยุติธรรม มีความรอบคอบ


นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียง อย่างไรบ้าง จากกิจกรรมการเรียนรู้นี้

ประเด็น
หลักพอประมาณ
หลักมีเหตุผล
หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์
(ใบงาน,ใบความรู้,VCD)
- ใช้สื่อ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย
-เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน
-การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย
เวลา
-แบ่งเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับเนื้อหาที่เรียน
-นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัด
-นักเรียนวางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพ
วัสดุ/อุปกรณ์
- ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด และที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น
-ทำให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร
-วัสดุอุปกรณ์ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
เนื้อหา
-มีเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป
-สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
-นักเรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาที่กำหนด
กิจกรรมการเรียน
-ใช้กระบวนการกลุ่ม
-นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอน

-นักเรียนรู้จักการวางแผน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นผู้นำใช้ความสามารถให้เหมาะสมกับตนเอง
ความรู้นักเรียนมีความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิควิธีการสำรวจปัญหาและการบริการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น, การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณธรรม - ขยันในการปฏิบัติงาน , ค้นคว้าข้อมูล , มีความรับผิดชอบ,  มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม, ความประหยัด ,  มีวินัย,มีความพอเพียงใบความรู้ที่ 1  
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  แล้วตอบคำถามเศรษฐกิจพอเพียง
             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง  การดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* แนวคิดหลัก
เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

    *  เป้าหมาย
           มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

* หลักการ
ความพอเพียง หมายถึง   ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน


เงื่อนไขพื้นฐาน
         - จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการ
ต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน
         - การเสริมสร้างจิตใจของตนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้สำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

* นิยามของความพอเพียง
ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

 *  เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง
การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม
พื้นฐาน
         เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
         เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 2549.

ใบงานที่ 1
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง
คำชี้แจง :  นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.  ความพอประมาณ  .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ความมีเหตุผล .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. เงื่อนไขความรู้ ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. เงื่อนไขคุณธรรม .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


เฉลย ใบงานที่ 1
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง


คำชี้แจง :  นักเรียนวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคำตอบ

1ความพอประมาณ  เช่น ด้านการเรียน อ่านหนังสือพอประมาณแก่วัยและเวลา 
ด้านสุขภาพ อย่าอ่านหนังสือดึกให้พักผ่อนมาก ๆ ด้านกีฬา เล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

2. ความมีเหตุผล  เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักลำดับความสำคัญของการใช้เงิน  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การอดอออม

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดี เช่น การวางแผนการอ่านหนังสือ เพื่อเตรียมตัวสอบ  การปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. เงื่อนไขความรู้  มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. เงื่อนไขคุณธรรม การเป็นคนดี ประพฤติตนตามหลักธรรม เช่น มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน มีความรอบคอบ 


ใบงานที่ 2 
สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนสรุปแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)  หัวข้อละ 2 แนวทางเศรษฐกิจ                                                                                                                               สังคม


แนวทางการดำเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งแวดล้อม                                                                                                                       วัฒนธรรม


เฉลย ใบงานที่ 2 
สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนสรุปแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)  หัวข้อละ 2 แนวทาง

แนวคำตอบ


ออมเงิน                 ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย                                                                  จิตอาสา              ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เศรษฐกิจ                                                                                                สังคม                                                            แนวทางการดำเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งแวดล้อม                                                                                                วัฒนธรรม

อนุรักษ์ต้นน้ำ        ปลูก/ฟื้นฟูป่าไม้่                                    อนุรักษ์อาหารท้องถิ่น              พูดภาษาถิ่น                                                            ใบงานที่ 3 

เรื่อง  สำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่นโดยบันทึกข้อมูล
การสำรวจลงในตาราง

แบบสำรวจ ปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น (ข้าวหลาม)

ชื่อกลุ่ม ...................................................................

วัน เดือน ปี
ที่สำรวจ
ปัญหา
การผลิต
ปัญหา
การบริการ
แนวทางแก้ไข
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.........................

1..............................................
................................................
2..............................................
................................................
3 .............................................
................................................
4.............................................
................................................


1..............................................
................................................
2..............................................
................................................
3 .............................................
................................................
4.............................................
................................................


1..............................................
................................................
2..............................................
................................................
3 .............................................
................................................
4.............................................
................................................                                                                         ลงชื่อ ..................................................ผู้สำรวจ
                                                                                (..................................................)แบบประเมินการตรวจใบงาน
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง


ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม
ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา
(5 คะแนน)
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(5 คะแนน)
ความตั้งใจในการทำงาน
(5 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์
(คะแนน)
รวม


(20คะแนน)
1


2


3


4


5


6


7


ฯลฯเกณฑ์การประเมิน

                 15-20  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์    ดี                     แสดงว่า   ผ่าน
                 10-14  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์    พอใช้              แสดงว่า   ผ่าน
     ต่ำกว่า  10  คะแนน           อยู่ในเกณฑ์    ต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน
แบบประเมินการตรวจแผนผังความคิด(Mind Mapping)
เรื่อง  สรุป เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม
เนื้อหาถูกต้อง

(5)
เนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์
(5)
เนื้อหาสร้างสรรค์

(5)
ความสวยงาม

(5)
รวมคะแนน

(20)
1


2


3


4


5


6


7


ฯลฯเกณฑ์การประเมิน 
       - 16-20  คะแนน       อยู่ในเกณฑ์     ดีมาก    แสดงว่า  ผ่าน
       - 11 – 15  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์  ดี               แสดงว่า  ผ่าน
       - 6 – 10  คะแนน      อยู่ในเกณฑ์  พอใช้        แสดงว่า  ผ่าน
       - 0 – 5  คะแนน        อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง   แสดงว่า  ไม่ผ่านแบบประเมินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่น(ข้าวหลาม)
เรื่อง .............ผลิตภัณฑ์ดีตามวิถีพอเพียง.......................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.... 2........

ที่
ชื่อกลุ่ม
รายการประเมินพฤติกรรม
ผลการประเมิน
ความพอ
ประมาณ
ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ความรู้
มีคุณธรรม
12345678ฯลฯ
                                                                                           ลงชื่อ ..........................................ผู้ประเมิน
                                                                                                     (.......................................)
                                                                                           วันที่ .............................................
                                                                                                  
เกณฑ์การประเมิน
       ปฏิบัติได้ครบ 5  ข้อ      ได้  3   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม   
       ปฏิบัติได้ครบ 3-4  ข้อ   ได้  2   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ดี   
       ปฏิบัติได้ครบ 1-2  ข้อ   ได้  1   คะแนน   ระดับคุณภาพ   พอใช้
       ปฏิบัติไม่ได้ทุกหัวข้อ    ได้  0   คะแนน   ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง
   
สรุปผลการประเมิน
             ผลการประเมินได้  3   คะแนน   แสดงว่า  ผ่าน
             ผลการประเมินได้  2   คะแนน   แสดงว่า  ผ่าน
             ผลการประเมินได้  1   คะแนน   แสดงว่า  ไม่ผ่าน
แบบประเมินคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น


ที่

ชื่อ - สกุล
รายการประเมิน
ความซื่อสัตย์
(5)
สติ
ปัญญา
(5)
ขยัน
อดทน
(5)
ความ
สามัคคี
(5)
ความ
รับผิดชอบ
(5)
การ
แบ่งปัน
(5)                                                                                  ลงชื่อ ..........................................ผู้ประเมิน
                                                                                            (.......................................)
                                                                                   วันที่ .............................................

เกณฑ์การประเมิน
               26 – 30  คะแนน        ดีมาก
               20 – 25  คะแนน        ดี
               15 – 19  คะแนน        พอใช้
               ต่ำกว่า 1-15 คะแนน   ต้องปรับปรุง